Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Cesta Kapitána s.r.o.. Tyto obchodní podmínky platí pro pořádání a prodej webinářů a prodej online kurzů Cesta KAPITÁNA. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel společnost Cesta kapitána s.r.o., se sídlem Heřmanova 9/1119, Praha 7, 170 00, IČ: 108 32 653 a kupujícího (dále také jako “Zákazníka”).

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ON-LINE KURZ (Cesta KAPITÁNA)

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku (dále také jako “Registrace”) on-line kurzu Cesta KAPITÁNA přijímáme prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.cestakapitana.cz a je potvrzena kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení registrace na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby.

2.2.Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí webových stránek způsob zaplacení Registračního poplatku Provozovateli. Po její úhradě obdrží kupující fakturu (daňový doklad), a to v elektronické podobě na zadaný e-mail.

2.3 Společně s fakturou vám Provozovatel zašle na uvedený e-mail informace, jak se dostat na koupený on-line kurz. Kupující se zavazuje, že zaslané údaje neposkytne třetím osobám.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena on-line kurzu je smluvní .

3.2 Cena zahrnuje kompletní produkt on-line kurzu, který se skládá ze vzdělávacích videí a dodatečného vzdělávacího materiálu ve formě textu, který je připojen ke každé lekci. Přesný obsah a rozsah on-line kurzu je uveden na stránce “Online kurz”, která je přístupná přes hlavní menu a nachází se na URL adrese  https://www.cestakapitana.cz/produkt/online-kurz/cesta-kapitana/.  Po zakoupení kurzu má Zákazník přístup k jeho obsahu bez časového omezení.

4. Reklamace

4.1 Provozovatel přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese reklamace@cestakapitana.cz.

4.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny on-line kurzu, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma první lekce a úvodní video k prvnímu cyklu on-line kurzu. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Provozovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

5. Ochrana duševního vlastnictví

5.1 Veškerý obsah on-line kurzu Cesta KAPITÁNA je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Provozovatel společnost Cesta kapitána s.r.o.. Koupením on-line kurzu uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci on-line kurzu, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy..

5.2 Uživatel nesmí používat tento elektronický obsah on-line kurzu nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento obsah nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Provozovatele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE

1. Objednávka (dále také “Registrace”) a způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Registraci k účasti na webináři přijímáme prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.cestakapitana.cz a je potvrzena kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně oznámit písemně na e-mail michal@cestakapitana.cz.

1.3 Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení registrace na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby.

2.2 Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však v den konání akce.Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 2 dnů), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak.

2.3.Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí webových stránek způsob zaplacení Registračního poplatku Provozovateli. Po její úhradě obdrží kupující fakturu (daňový doklad), a to v elektronické podobě na zadaný e-mail.

2.4 Po zaplacení Registračního poplatku obdrží také e-mail s informacemi, jak se na webinář přihlásit. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

3. Cena webináře

3.1 Uvedená cena webináře je smluvní.

3.2 Cena zahrnuje účast na online přednášce a možnost kladení otázek prostřednictvím chatu.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Při stornování objednávky 5 a více pracovních dnů před datem konání akce se vrací celý Registrační poplatek. Při stornování objednávky 3 až 4 pracovních dnů před datem konání akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky. Zákazník žádá o vrácení Registračního poplatku formou dobropisu. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá.

4.2 Kupující má právo delegovat za sebe náhradního účastníka. O této skutečnosti je však povinen informovat Provozovatele e-mailem ještě před započetím webináře.

4.3 V případě, že je přeplněna kapacita webináře, je zákazník o této skutečnosti informován.

4.4 Provozovatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení webináře. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

4.5 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data splatnosti neuhradí Registrační poplatek nebo v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

5. Technické parametry

5.1 Zákazník bude respektovat pokyny pro spuštění webináře vydané Provozovatelem. Zákazník před zahájením webináře ověří, zda jeho počítač a připojení splňují technické parametry nezbytné pro sledování webináře, a to dle instrukcí Provozovatele, které mu budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami účasti. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Zákazník dává provozovateli společnosti Cesta kapitána s.r.o. uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou. Zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 5 a 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).